Wat is theologie?

Theologie – of met een typisch Nederlands woord ‘godgeleerdheid’ – is op wetenschappe­lijke wijze nadenken over de oorsprong, de inhoud en de praktijk van het vertrouwen in de God van Jezus. Ze wil dat vertrouwen verantwoorden zonder de pretentie te hebben alles te kunnen ‘verklaren’. Ze werkt met argumen­ten, gaat de geschiedenis na, onderzoekt teksten en de door gelovigen gebruikte beeldspraak. Ze is in gesprek met gelovigen en niet-gelovigen.

Geloof is niet een systeem dat eenmaal is overgeleverd en verder onveranderd wordt her­haald. Het is niet goed genoeg bijbelteksten zielloos te herhalen of uitspraken van theologen of kerkelijke vergaderingen op te dreunen.

Nu zijn wij het die vertrouwen op de God van Jezus in de wereld van nu. De theologische vragen veranderen dus met de vragen van mensen nu. Theologen moeten daarom weet hebben van wijsbegeerte, taalwetenschap, geschiedenis, economie, sociologie, andere christelijke tradities en andere religies. Films en romans kunnen voorwerp van theologisch onderzoek zijn. Theologen moeten op de hoogte zijn van de bijbelse en theologische traditie waarin zij staan, en bovenal in contact staan met de mensen om hen heen, dichtbij en veraf. De eigen persoon maakt deel uit van het onderwerp van de theolo­gie.

Theologie is een van de interessantste wetenschap­pen die je kunt studeren.

Theoloog zijn vraagt om een eigen bekwaamheid en een creativi­teit. Ze is kritisch, zo nodig ook ten opzichte van bijbel­se teksten. Theologen bekritiseren elkaar. Ze hopen anderen van dienst te zijn met hun werk. Theoloog zijn is een eigen taak in de kerk, een taak, die niet altijd in dank wordt afgenomen door hen, die denken dat het geloof een gesloten systeem is, ontheven aan tijd en plaats. Theologie is vaak ‘negatie­ve theolo­gie’: er wordt vooral in gezegd wie en wat God niet is, minder wie God wel is.

Zonder woorden wordt de boodschap van het evangelie niet meer doorge­geven en loopt het vuur van liefde en vergeving gevaar uit te doven. Wij zijn echter niet alleen woord-wezens. Gebaren zeggen soms meer dan woorden. Ook daarmee kunnen vragen gesteld en antwoorden gegeven worden.

Delen:

Schrijf een reactie

Opgeslagen onder Geloven vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *